Life should go on

4dbaby

 

“A baby is God’s opinion that life should go on.”

by Carl Sandburg

Note: Picture was the 4d photo of a healthy eight month old baby inside the womb.

Advertisements

Prayer

Image

  • “FOR ME, PRAYER IS A SURGE OF THE HEART; IT IS A SIMPLE LOOK TURNED TOWARD HEAVEN, IT IS A CRY OF RECOGNITION AND OF LOVE, EMBRACING BOTH TRIAL AND JOY.”                                               — by Saint Therese of Lisieux

Do it anyway

Image

 

 

 

Mother Teresa’s Anyway Poem

People are often unreasonable, illogical and self centered;
Forgive them anyway.

If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives;
Be kind anyway.

If you are successful, you will win some false friends and some true enemies;
Succeed anyway.

If you are honest and frank, people may cheat you;
Be honest and frank anyway.

What you spend years building, someone could destroy overnight;
Build anyway.

If you find serenity and happiness, they may be jealous;
Be happy anyway.

The good you do today, people will often forget tomorrow;
Do good anyway.

Give the world the best you have, and it may never be enough;
Give the world the best you’ve got anyway.

You see, in the final analysis, it is between you and your God;
It was never between you and them anyway.

James 3: 13-16

Image

“Do you want to be counted wise, to build a reputation for wisdom?

Here’s what you do: Live well, live wisely, live humbly. It’s the way you live, not the way you talk, that counts. Mean spirited ambition isn’t wisdom. Boasting that you are wise is not wisdom. Twisting the truth to make yourselves sound wise isn’t wisdom. It’s the furthest thing from wisdom – it’s animal cunning, devilish conniving.

Whever you’re trying to look better than others or get the better of others, things fall apart and everyone ends up at the others’ throats.”

-0-

Tagalog Translation

13 Sino ang marunong at matalino sa inyo? ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kaniyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. 14Nguni’t kung kayo’y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampikampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. 15Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo.16Sapagka’t kung saan mayroong paninibugho at pagkakampikampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. 17Nguni’t ang karunungang buhat sa itaas, ay una-una’y malinis saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. 18At ang bunga ng katuwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan.

-0-

Live well, live wisely, live humbly.

Happy New Year!!

Bye to a blogger friend

These were some of Merry Strawberry’s words from her last post.

Words from a very strong woman.

She died of cancer last April 2013 at the young age of 22.

Image

Image

Image

Image

Image

“Death ends a life, not a relationship.” 
― Mitch Albom, Tuesdays With Morrie

God of power and mercy, you have made death itself the gateway to eternal life. Look with love on our dying sister, and make her one with Your Son in His suffering and death, that, sealed with the blood of Christ, she may come before you free from sin. Amen.

Merry Strawberry’s last Blog (here).

Stories of Merry from Sa Saliw Ng Awit’s Blog and friends (here).

A Father’s Day Prayer

Father’s Day Prayer of Remembering

by Susan Kramer

“Fathers young, fathers old
Remembering good times are our gold.

Value earned through guidance given
Helping us go forth in livin’.

Each father adding to our trove
A treasure chest of love untold.

Remembering fathers in our lives
Taking time to realize.

Fatherly love brings wealth to living
Remembering this, we go forth in giving.

Fathers young, fathers old
We remember you all
As life unfolds.”

One Solitary Life

Isang pagmuni-muni para sa darating na Holy Week.

He was born in an obscure village
The child of a peasant woman
He grew up in another obscure village
Where he worked in a carpenter shop
Until he was thirty

He never wrote a book
He never held an office
He never went to college
He never visited a big city
He never travelled more than two hundred miles
From the place where he was born
He did none of the things
Usually associated with greatness
He had no credentials but himself

He was only thirty three
His friends ran away
One of them denied him
He was turned over to his enemies
And went through the mockery of a trial
He was nailed to a cross between two thieves
While dying, his executioners gambled for his clothing
The only property he had on earth

When he was dead
He was laid in a borrowed grave
Through the pity of a friend

Nineteen centuries have come and gone
And today Jesus is the central figure of the human race
And the leader of mankind’s progress
All the armies that have ever marched
All the navies that have ever sailed
All the parliaments that have ever sat
All the kings that ever reigned put together
Have not affected the life of mankind on earth
As powerfully as that one solitary life

by Dr. James Allan Francis

–o–

“In this life we cannot always do great things. But we can do small things with great love.”

“Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless.”

– Mother Teresa

HHK

HHK = Humingi, Humanap, at Kumatok.

Dahil ikalawang linggo ito ng kuwaresma. Naging inspirasyon ko lagi ang mga salita na ito mula sa ating bibliya upang aking maging gabay sa aking pananalangin.

Mula ito sa Mateo 7:7…

“Humingi kayo at kayo’y bibigyan; humanap kayo at kayo’y makakatagpo; kumatok kayo at kayo’y pagbubuksan.”

Kung may tatlong antas ang manalangin.

Humingi(ASK). Ito ang pinakamabilis at nasa pinakamababang antas. Dahil hingi lang ng hingi…isip at salita lang ang puhunan. Kung kailangan lang ng kung anong bagay…ito ay sasabihin lang. Parang isang bata na itataas lang ang palad ng kamay upang ipaalam na mayroong hinihingi.

Humanap(SEEK). Ito ang ikalawang antas at medyo kailangan nang kumilos. Hindi lang kailangang maupo sa iang tabi upang makamit ang hinihingi. Kailangang kumilos upang makuha at makamit ang kailangan. Madalas ay wala sa harapan at sa malapit ang hinahanap kaya kailangan gamalaw upang makuha ang hinihingi.

Kumatok(KNOCK). Ito ang ikatlong antas. Na pagkatapos humingi at humanap ay kailangan pang maging masigasig. Hindi kailangang mawalan kaagad ng pag-asa sa una…pangalawa…pangatlo…na paghahanap. Hindi kailangang tumigil ang sinasabi ay maging makulit at mapursige. Upang tunay na makamtam ang dinadalangin.

Dahil may pangako ang Panginoong Diyos na sinasabi sa Mateo 7:8…

“Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap; ang bawat humahanap ay makakatagpo; at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan.”

 

Salamat po.

Makabuluhan ba?

Isang pagninilaynilay para sa darating na mga araw at linggo muli sa karamihan sa ating mga Pinoy.

Dahil ako ay lumaking isang Katolikong Kristiyano, nagsisimula ang Cuaresma(Lent) ngayong darating na Miyerkules(Marso 9) ang Ash Wednesday  o Miyerkules de Abo.

Sa araw na ito, nilalagyan tayo ng mga pari ng abo sa ating noo at pinapaalala na sa alabok tayo nagmula at sa alabok din tayo magbabalik.

Bibilang ng 40 araw mula dito hanggang sa Linggo ng Pagkabuhay(Easter Sunday).

Naisipan kong gamitin ang makabagong teknolohiya mula sa Internet sa aking pagninilaynilay na ito at maibahagi rin ito upang maging lubos at makabuluhan ang mga darating na araw hanggang sa Linggo ng Pagkabuhay. At magiging mas makabuluhan kung patuloy na magiging gabay din ito sa pang araw-araw na buhay.

Nagbabasa ako sa english na bibliya mula sa libro o sa aking computer. Naito ang aking ginagamit na mula sa Internet. Na puwede rin ninyong i-download sa inyong computer.

Pagkatapos kong magbasa dito ay pumupunta naman ako sa isang website  Tagalog na Bibliya upang lalo kong maintindihan ang magandang balita na mula sa ating sariling wika. Naito naman ang website mula sa Internet ng Tagalog na Bibliya.

Nagbibigay ako ng ilang minuto bawat araw sa pagbasa ng bibliya bago ako magsimula ng mga gawain.

Kung may libro ka ng isang Bibliya, ito ay sapat na upang basahin sa araw-araw.

Ang aking suhestiyon lang naman na pagbabasa ng bibliya mula sa bagong teknolihiya ay isang dagdag upang magkaroon din ng makabuluhang oras kahit sandali dahil halos sa panahon ngayon ay kumikilos tayo sa harapan ng ating mga computer.

Salamat kaibigan…sana kahit sandali ay magkaroon ka rin ng makabuluhang oras para sa Salita ng Diyos.

Ang sabi nga….

“Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo.” Juan 15:7

“If you remain in me and my words in you, you may ask whatever you want and it will be given to you.” John 15:7

 

Salamat Po!